Thiết lập đẩy sản phẩm trên Shopee

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Thiết lập đẩy sản phẩm trên Shopee

Thiết lập đẩy sản phẩm trên Shopee

3/21/2019 1:51:16 PM
THIẾT LẬP ĐẨY SẢN PHẨM TRÊN SHOPEE
ShopeePlus giúp các bạn thiết lập tự động đẩy các sản phẩm của mình lên đầu danh sách các sản phẩm trong cùng chuyên mục sản phẩm trên shopee. Như vậy, sẽ tăng tỉ lệ tiếp cận người dùng với sản phẩm, tăng lượt click và tăng doanh thu cho sản phẩm này.
Shopee > Quản lý & đẩy sản phẩm
 

Tải danh sách Shopee
Click “Tải danh sách” để tải ra danh sách các tài khoản Shopee đã được bạn thêm vào danh sách đăng nhập.
Nếu chưa có tài khoản nào, bạn quay lại tab “Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee” để thực hiện thêm tài khoản vào ShopeePlus.
 

 
Thiết lập đẩy sản phẩm trên Shopee:
 • “Hiện tất cả sản phẩm”: Click để tải ra tất cả các sản phẩm hiện đang được bán trên tất cả các tài khoản Shopee trong mục danh sách Shopee.
 

 
 • “Xóa sản phẩm đã chọn”: Click để xóa các sản phẩm đã chọn.
 • Tick chọn các sản phẩm bạn muốn.
 

 
 • “Sửa hàng loạt”: Click để sửa thông tin của tất cả các sản phẩm đã được bạn tick chọn ở trên.
 • “Điều chỉnh tăng/giảm giá (%)”: Nhập % giá mà bạn muốn tăng/ giảm so với mức giá ban đầu của các sản phẩm.
 • “Thay đổi số lượng sản phẩm”: Nhập số lượng sản phẩm mà bạn muốn thay đổi trong kho so với số lượng ban đầu.
 

 
Chỉnh sửa hàng loạt: Chỉnh sửa nhanh thông tin của các sản phẩm đã được bạn tick chọn (n sản phẩm).
 • Thêm vào đầu – cuối tên sản phẩm: Nhập tên muốn thêm vào đầu – cuối tên của sản phẩm.
 • Thay thế từ khóa trong tên: Nhập từ khóa ban đầu và từ khóa mới muốn thay thế trong tên của sản phẩm.
 • Thêm vào đầu – cuối nội dung mô tả: Nhập nội dung muốn thêm vào đầu – cuối nội dung mô tả của sản phẩm.
 

 
 • Thay thế từ khóa trong nội dung: Nhập từ khóa ban đầu và từ khóa mới muốn thay thế trong nội dung mô tả sản phẩm.
 • Tăng / Giảm – giá, kho, cân nặng: Điều chỉnh tăng hoặc giảm thông số của sản phẩm.
 • Áp dụng: Click để lưu và áp dụng những thiết lập bạn vừa thay đổi.
 

 
 • “Tự động đẩy”: Tick vào ô tự động đẩy ở cuối mỗi sản phẩm để tự động đẩy sản phẩm lên đầu danh sách sản phẩm trong chuyên mục.
 • “Danh sách tự động đẩy”: Click để mở danh sách các sản phẩm đã được thiết lập tự động đẩy trên Shopee.
 

 
Danh sách các sản phẩm đã được thiết lập tự động đẩy thành công:
 

 

0901.731.871

x