Thiết lập đẩy sản phẩm hàng loạt trên Shopee

Hướng dẫn sử dụng ShopeePlus

Thiết lập đẩy sản phẩm hàng loạt trên Shopee

Thiết lập đẩy sản phẩm hàng loạt trên Shopee

4/6/2019 10:34:49 AM
THIẾT LẬP ĐẨY SẢN PHẨM TRÊN SHOPEE
Bạn có thể thiết lập để đẩy sản phẩm trên Shopee: đẩy liên tục hoặc đây theo các thời gian được bạn thiết lập. Giúp tăng tỷ lệ tiếp cận của khách hàng với sản phẩm.
Shopee > Quản lý & đẩy sản phẩm
 
Bước 1: Tải danh sách Shopee
Click “Tải danh sách” để tải ra danh sách các tài khoản Shopee đã được bạn thêm vào danh sách đăng nhập.
Nếu chưa có tài khoản nào, bạn quay lại tab “Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Shopee” để thực hiện thêm tài khoản vào ShopeePlus.
 

 
Bước 2: Thiết lập đẩy sản phẩm trên Shopee
“Tự động đẩy”: Tick vào ô tự động đẩy ở cuối mỗi sản phẩm để tự động đẩy sản phẩm lên đầu danh sách sản phẩm trong chuyên mục.
  • “Đẩy liên tục”: Tick để đẩy sản phẩm liên tục trên Shopee.
  • “Thiết lập thời gian muốn đẩy”: Chọn thời gian đẩy bạn muốn
Bạn có thể chọn nhiều thời gian khác nhau. Sản phẩm sẽ được tự động đẩy theo thời gian bạn đã thiết lập.
  • Click “OK”
 

 
Danh sách các sản phẩm đã được thiết lập tự động đẩy thành công:
 

0901.731.871

x